Blogi: Näin loihdit vakuuttavan CV:n!

Yleinen

MuM Heidi Ilves, Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori ja Lookout-hankkeen asiantuntija

Blogitekstissä pohditaan kuinka luodaan vakuuttava CV. Kirjoittaja on Jyväskylän ammattikorkeakoulun lehtori, jazz-laulaja ja säveltäjä Heidi Ilves. Blogitekstissä vierailee myös Gradian Kuva ja Media -alan lehtori Sirpa Lonka. Ilves ja Lonka ovat myös Lookout-hankkeen asiantuntijoita.


Mikä on CV?

Sirpan Lonka: ”CV on lyhennys sanoista curriculum vitae, joka kuvaavasti kertoo uran tai elämän kulusta. CV on usein myös synonyymi sanalle ansioluettelo. Euroopan komissio ja useimmat muut Euroopan viralliset tahot eivät erottele CV:tä ja ansioluetteloa toisistaan. EU-maissa on vakiintunut ansioluettelo/CV-malli nimeltä Europass CV”.

Luovilla aloilla osaamista on osoitettu jo pidempään visuaalisen CV:n myötä. Visuaalisessa CV:ssä korostuu värit ja grafiikka osana visuaalisesti näyttävää kokonaisuutta.

Sirpa Longan mukaan nuoret puolestaan suosivat työnhaussa yhä enemmän taitoja korostavaa CV:tä. Taito CV mahdollistaakin elämän varrella karttuneiden taitojen ja vahvuuksien korostamisen. Taito CV voi olla hyödyllinen vaihtoehto myös alan vaihtajille.

Lonka lisää, että: ”Työnhakuun tarkoitettu CV sisältää usein myös kansilehden tai saatekirjeen. Kansilehti voi olla myös CV:n yläosassa oleva lyhyehkö teksti ingessi, jossa kerrotaan motiivista kyseiseen työtehtävään.” Saatekirjeessä tuodaan esiin tarkemmin miksi juuri sinut tulisi valita kyseiseen työtehtävään. Samalla voi syventää ja luoda kontekstia CV:ssä mainituille/listatuille asioille. ”Kansilehteä tai saatekirjettä kannattaa muokata ja kohdentaa jokaiseen hakemukseen erikseen”, muistuttaa Lonka.


Miksi pitää olla CV?

CV:tä tarvitsee työtä hakiessa ja CV:tä kannattaakin päivittää säännöllisin väliajoin. Joskus kiinnostava työ on haettavissa yllättäen ja rajallisen ajan. Tällöin on hyödyllistä, jos CV on pääpiirteissään jo valmis. Silloin tarvitsee muokata vain kansilehteä/saatekirjettä/ingessiä sekä hieman CV:tä, jotta selviää mitä työhakemuksessa mainittuja osaamisia hakijalla on ja kuinka osaamiset ovat karttuneet. On hyvä muistaa, että osaamista karttuu läpi elämän myös koulutuksen ja työkokemuksen ulkopuolella. ”CV sisältää laajemmin esimerkiksi syvemmän harrastuneisuuden ja luottamustehtävät kuten yhdistystoiminta”, kertoo myös Lonka.


Millaisia tapoja tehdä CV on?

CV voi olla hyvin perinteinen tekstinkäsittelyohjelmalla kirjoitettu. CV voi olla myös visuaalinen, taitoja korostava tai video CV. Joillain aloilla CV toimii myös graafisten taitojen esittelynä, jolloin luovempi CV:n ilme ja jäsentely on hyödyllistä. On myös mahdollista tehdä tekstiä, kuvia, ääntä, linkkejä ja videoita yhdistävä interaktiivinen CV esimerkiksi Thinglink-alustalla.


Millainen kirjoitustyyli CV:hen sopii?

CV kannattaa kirjoittaa selkeästi, informatiivisesti, tiiviisti ja johdonmukaisesti edeten. Teksti kannattaa myös tarkistaa useampaan kertaan tai useamman toimesta välttääkseen kirjoitus- ja kielioppivirheet. Kannattaa myös pohtia millaiseen yritykseen olet hakemassa töihin ja sopisiko heidän tyyliinsä virallinen kirjoitustyyli vai persoonaa esiin tuova, rennompi tyyli.

Longan mukaan esittely voi olla hyvinkin rempseä mikäli haettava työpaikka tai työtehtävä on sellainen, jossa kannattaa tuoda itseään rennommin esille. Usein tekstin tyyli paljastaakin substanssiosaamisen lisäksi onko hakija oikeanlainen henkilö haettavaan työtiimiin. Mikäli et ole varma, kannattaa kirjoittaa pääosin virallisesti, kuitenkaan häivyttämättä persoonaa kokonaan.


Miten osaamista voi tuoda esiin CV:ssä?

CV kannattaa kirjoittaa selkeästi, informatiivisesti, tiiviisti ja johdonmukaisesti edeten. Teksti kannattaa myös tarkistaa useampaan kertaan tai useamman toimesta välttääkseen kirjoitus- ja kielioppivirheet. Kannattaa myös pohtia millaiseen yritykseen olet hakemassa töihin ja sopisiko heidän tyyliinsä virallinen kirjoitustyyli vai persoonaa esiin tuova, rennompi tyyli.

Longan mukaan esittely voi olla hyvinkin rempseä mikäli haettava työpaikka tai työtehtävä on sellainen, jossa kannattaa tuoda itseään rennommin esille. Usein tekstin tyyli paljastaakin substanssiosaamisen lisäksi onko hakija oikeanlainen henkilö haettavaan työtiimiin. Mikäli et ole varma, kannattaa kirjoittaa pääosin virallisesti, kuitenkaan häivyttämättä persoonaa kokonaan.


Miten osaamista voi tuoda esiin CV:ssä?

Oman osaamisen tunnistaminen tarkoittaa, että tiedostaa omat osaamiset eli taidot, tiedot ja valmiudet. Osaamiset mahdollistavat toimintaa. Usein ajatellaan, että osaamista on vain koulutuksen ja opintojen tuomat taidot. Osaamista kertyy kuitenkin läpi elämän arjen puuhista, opinnoista, työtehtävistä, vapaa-ajalta ja harrastuksista.

Kun tietää mitä osaa, ymmärtää millaisiin työtehtäviin luonnostaan soveltuu ja toisaalta uskaltaa myös tarttua haasteisiin oppiakseen innoissaan uutta. Aina on tilaa ja aikaa uuden oppimiselle! Elämän varrella karttuvat ainutlaatuiset osaamisten yhdistelmät myös erottavat hakijan muista, muodostaen osaamisprofiilin, josta on hyötyä tulevan opiskelupaikan tai työn hakemisessa.

Kannattaa pohtia hetki, missä on hyvä, minkä tekemisestä nauttii ja minkä tekemisestä on saanut hyvää palautetta. Entä millaista osaamista on kertynyt koulutuksen, töiden, entä vapaa-ajan harrastuksien ja ystävien kautta? Edellisten pohjalta nousevia ajatuksia kannattaa kirjoittaa ja kirjoitettuaan valita mistä osaamisista on hyötyä hakemassaan työtehtävässä.

Usein on helpointa kirjoittaa lista koulutuksesta ja työkokemuksesta. Työ- tai opiskelupaikan lisäksi kannattaa kuitenkin kertoa millaisia työtehtäviä on tehnyt, mitä osaamisia niissä on tarvinnut tai oppinut sekä kuinka on tehtävissä onnistunut. Jokaista työtehtävää ei tosin kannata mainita, vaan valita ne joista on hyötyä hakemassaan työtehtävässä. CV:ssä osaamisiaan kannattaa kohdentaa niin, että CV sisältää vain työtehtävässä tarvittavat ja hyödylliset osaamiset. Näitä osaamisia on sekä kovat osaamiset eli koulutuksen ja kokemuksen myötä karttuneet taidot että pehmeät osaamiset eli henkilökohtaiset ominaisuudet ja taidot. Kannattaa välillä tarkastella CV:tä myös kauempaa ja pohtia millaisen mielikuvan CV hakijasta luo. Pohdi luovatko CV:ssä mainitut osaamiset sinusta sellaisen osaajan ja henkilön kuvan, jollaista yritys voisi ilmoituksessaan hakea joukkoonsa.

Longan mukaan osaamisen sanoittaminen onkin myös oman osaamisen tuotteistamista, jolloin on pohtinut kohderyhmän, luonut heille tarvittavia mielikuvia ja rakentanut luottamusta. Mitä osaamisia kyseisen yrityksen tulisi tietää hakijasta? Millaisen mielikuvan osaamisistaan ja itsestään persoonana hakija luo? Voiko hakija samaistua CV:n avulla luotuun mielikuvaan itsestään? Rehellinen kannattaa nimittäin olla. Omat osaamiset, vahvuudet ja ominaisuudet kertovat parhaimmillaan millainen kukin aidoimmillaan on. Aitous puolestaan on luokseen kutsuvaa ja herättää luottamusta. Luottamus avaa lukemattomia ovia ja antaa tilaa oppia uutta.


Miten CV:n sisältö kannattaa rakentaa?

CV:n voi rakentaa monella eri tavalla. Internetistä löytyy myös valmiita CV-pohjia sekä ilmaisina että maksullisina versioina. CV:n voi rakentaa myös mallipohjien avulla.

Hyviä mallipohjia löytää esimerkiksi Canvasta

CV:n olisi hyvä olla 1-2 A4 sivua. Usein CV etenee kronologisesti viimeisimmästä vanhimpaan kokemukseen. CV:hen kannattaa lisätä myös laadukas ja työtehtävään sekä yrityksen imagoon sopiva valokuva itsestään. Kannattaa kuitenkin muistaa, että huonolaatuinen ja sopimaton kuva on todennäköisesti huonompi vaihtoehto kuin ei kuvaa laisinkaan.

CV:n voi aloittaa tiivistelmällä itsestään. Tiivistelmän tulisi olla nopeasti vilkaistavissa ja siitä tulisi olla nähtävissä millainen hakija on, mitä hakija osaa ja miksi juuri kyseinen hakija olisi sopiva työtehtävään ja yritykseen. Tiivistelmässä kannattaa kertoa myös lyhyesti koulutuksesta ja tavoitteista.

CV:n tulisi sisältää ainakin yhteystiedot, koulutuksen, työkokemuksen (työtehtävä, työaika, työnantaja ja muutama tarkentava virke työnkuvasta minä-muodossa keskittyen onnistumisiin), kieliosaamisen (kieli, taitotaso ja käytännön kokemus) ja IT-osaamisen (teknologiat, käyttöjärjestelmät, ohjelmistot ja käytännön kokemus niistä). Lonkan mukaan ohjelmisto-osaaminen kannattaa tuoda esiin hyvin tiiviisti esimerkiksi symbolein. Syvemmästä ja työtehtävästä ehdottomasti tarvittavasta IT-osaamisesta voi kirjoittaa myös tarkennuksia.

Kannattaa myös mainita mikäli on oppinut harrastuksissa joitain työtehtävässä tarvittavia taitoja. Kannattaa pyytää myös suosittelijaa sekä lupaa lisätä hänen nimensä ja yhteystietonsa CV:hen (tietyn työhakemuksen yhteydessä).


Millainen ulkoasu cv:llä tulisi olla?

Lonkan mukaan on tärkeintä, että CV:n ulkoasu on siisti ja viimeistelty. Lonka myös muistuttaa, että mikäli on epävarma omista taidoistaan luoda CV visuaalisesti, kannattaa käyttää valmiita pohjia esimerkiksi ohjelmisto Canvan ilmaisella tai maksullisella versiolla. CV-pohjaa valitessaan kannattaa pohtia kuinka ulkoasu sopii haettavaan alaan, työtehtävään ja yrityksen visuaaliseen ilmeeseen, unohtamatta kuitenkaan persoonallista estetiikkaansa. Kannattaa myös varmistaa, että tarvittava tieto tulee esiin, eikä jää visuaalisuuden vuoksi vaikeaksi hahmottaa.


Kuinka kohdennat cv:n?

Työpaikkailmoitukseen kannattaa tutustua huolella ja varmistaa tuovansa esiin juuri työtehtävässä tarvittavat kokemukset, osaamiset ja ominaisuudet. Myös kirjoitustyyli, valokuva ja CV:n visuaalinen ilme kannattaa harkita alan ja haettavan työtehtävän ja yrityksen mukaan. Koulutuksen ja työkokemuksen tulisi vastata hakemassaan työssä tarvittavia taitoja. Myös persoonallisten vahvuuksien, kirjoitustyylin ja valokuvan avulla voi luoda mielikuvaa itsestään työntekijänä sekä osana hakemaansa työyhteisöä.


Kuinka erotut joukosta ja teet persoonallisen cv:n?

Osaaminen puhuu puolestaan. Henkilökohtaisen osaamisprofiilin tulisi nousta esiin myös nopeasti vilkaisemalla. Visuaalisella ilmeellä, kansilehdellä tai alun tiivistelmällä voi erottua joukosta. Kun on tutustunut hakemassaan työtehtävässä vaadittaviin taitoihin, mahdollisen työnantajan toimintaan, arvoihin ja imagoon sekä kohdentanut CV:tään näiden mukaisesti, kannattaa myös varmistaa, että CV tuntuu kirjoitustyylin, valokuvan, sisällön, ulkoasun ja toteutustavan puolesta aidolta. CV:n tulisi siis luoda kuva siitä millainen persoona ja työntekijä hakija on. Näin myös mahdollisessa työhaastattelussa on luotu CV:n avulla konteksti onnistumiselle ja luottamukselle, ristiriidan ja hämmennyksen sijaan!

Blogi kuuluu Lookout – osaamisen uudet suunnat: täsmävalmennus luovan alan ammattilaisille koronakriisistä selviytymiseen ESR-hankkeen julkaisuihin. Sarjassa käsitellään luovan alan osaamista, työllistymistä, uraohjausta, oman osaamisen tuotteistamista ja yritysten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Last modified: 14.3.2023